Polityka prywatności dla aplikacji mobilnej VetsApp


 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji mobilnej VetsApp, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest  Vet Steps Ltd. z siedzibą w Anglii; Company number 07273016, Registered office address: Suite Ows Central House, High Street, Ongar, Essex, CM5 9AA

  VAT number 177242008
 2. Dane osobowe Użytkowników aplikacji mobilnej VetsApp w przypadku ich przetwarzania przez Administratora przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu prawidłowego świadczenia przez Administratora aplikacji mobilnej VetsApp usług dostępnych za jej pośrednictwem oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Administratora. Użytkownik aplikacji mobilnej VetsApp nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody, lub jeżeli uprzednio wyrażona przez niego zgoda zostanie odwołana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora aplikacji mobilnej VetsApp także w celu:

 1. Administrator aplikacji mobilnej VetsApp zapewnia jej Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustaw powołanych w pkt 2, w tym w szczególności prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ww. aktach prawnych.

 2. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik aplikacji mobilnej VetsApp ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator aplikacji mobilnej VetsApp zamierza je przetwarzać w celach marketingowych bez odpowiedniej zgody lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innym Administratorom danych osobowych, na co Użytkownik nie wyraził zgody.

 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem, w tym podmiotom wykonującym na jego zlecenie czynności dotyczące realizowanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej VetsApp usług na rzecz jej Użytkowników, w tym Partnerów.  Dotyczy to w szczególności podmiotów zajmujących się utrzymaniem serwerów, przesyłaniem Newslettera, oraz umożliwiającym dokonywanie rozliczeń finansowych przez Użytkowników aplikacji mobilnej VetsApp.

 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora aplikacji mobilnej VetsApp są przez niego chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

 6. Dane osobowe przekazywane są do Administratora przez Użytkowników aplikacji mobilnej VetsApp, w tym w momencie rejestracji, subskrypcji, tworzenia konta, pobierania z niej danych jak również przy okazji innego aktywnego kontaktu lub komunikowania się z Administratorem.

 

 1. KLAUZULE WYRAŻENIA ZGODY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Zakładając konto w aplikacji mobilnej VetsApp Użytkownik akceptuje Regulamin i dotyczącą jej Politykę Prywatności i Politykę cookies. Jej Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach opisanych w pkt I.2 Polityki Prywatności przez Administratora, jak też wyraża zgodę w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Administratora oraz innych osób do tego uprawnionych jak również na udostępnianie danych w oparciu o pkt I.6-7.

 2.  Używając aplikacji mobilnej VetsApp Użytkownik akceptuje Regulamin i dotyczącą jej Politykę Prywatności i Politykę cookies , oraz jej Użytkownik, oświadcza, że został poinformowany, że w przypadku cofnięcia zgody, o której mowa w pkt II.1. Administrator ma prawo do natychmiastowego zablokowania lub likwidacji Konta użytkownika.

 3. Administrator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, i modyfikacji.

 1. GROMADZENIE DANYCH.

Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane:

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH i PODMIOTY OBJĘTE OCHRONĄ.

 1. Administrator będzie przechowywać dane osobowe dopóki konto Użytkownika, pozostanie aktywne lub w przypadku, gdy będą one niezbędne w celu świadczenia na jego rzecz usług oraz w celu zachowania sekwencji dotyczących korzystania z usług dla celów sprawozdawczych.